இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள கனரஸ்பாரோ என்கிற பகுதியில் உள்ள ஒரு கோட்டையில் லிசா-மார்க் புரூஸ் தம்பதி அமர்ந்திருந்த போது அங்கு வந்த காகம் மனிதர்கள் போல் பேசியுள்ளது.